Betingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbestemmelser gælder for alle leverancer og monteringer udført fra No-Skruefundament. Betingelserne gælder i tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige eller mundtlige aftaler mellem kunde og NO-Skruefundament.
Skruer leveres, monteres og nivelleres, ud fra aftalte (mundtlig og/eller skriftlig) højde og placering. Transport til og fra er Inkluderet i prisen. NO-Skruefundament fralægger sig ethvert ansvar for  nedskruening i kabler, slanger, rør eller lign. i forbindelse med udført arbejde. Tolerancer på Jordskruens længde kan forekomme, køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 5 mm i forhold til opgivne mål.
Området skal være ryddet og klart til at udføre skruefundament ved ankomst – alle genstande på det pågældende område skal være fjernet
Vi tager forbehold for store sten og andre lignende genstande i jorden som gør at skruen enten ikke kan placeres efter aftale eller står skævt efter nedskruening.
Bygherre har selv ansvaret for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og anmeldelser.
Bygherre skal selv tage ansvar for fundamentets placering på grunden eller lade landmåler varetage opgaven, og dermed også ansvaret for korrekt placering ift. skel eller lign.
Hvis bygherre ønsker 100% klarhed omkring jordbundens bæreevne og dermed 100% korrekt længde på jordskruer, skal der udføres en jordbundsundersøgelse.
Hvis bygherre vælger ikke at lave jordbundsundersøgelser, skal bygherre vide at fremsendte forsalg og dermed tilbud er baseret på erfaringer. Og at det derfor vil være muligt at skruerne vurderes at skulle ændres ved selve nedskrueningen, hvis jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig

Force Majoure

NO-Skruefundament er berettiget til at annullere aftalte ordre eller udskyde leverancer, og er i øvrigt fri for ansvar i tilfælde af manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger udenfor NO-Skruefundament’s rimelige kontrolmuligheder, herunder krig, terrorisme, strejke, lockout, produktionsuheld, sygdom, vareknaphed, forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør. Kundens misligholdelsesbeføjelser bortfalder i sådanne tilfælde og kunden kan ikke fremsætte krav
mod NO-Skruefundament af nogen art.

Klage

Hvis du vil klage over arbejde udført af NO-Skruefundament, skal du rette henvendelse til os via mail på kontakt@noservice.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.